Verkoop en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN
van Henk Deckers Interieurbedrijf te Stramproy, zoals deze zijn gedeponeerd bij de arrondissement rechtbank te ‘s-Hertogenbosch

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen, dienstverlening, overeenkomsten tot levering, alsmede op de
leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen
voorwaarden worden door ons niet aanvaard.
Artikel 2 Offertes
A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn –
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.
B. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van ons zijnde tussenpersonen zijn aangegaan,
binden ons eerst, nadat deze door ons, dan wel door een door ons uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling
zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
C. De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 5 dagen na de verzending door ons schriftelijk
bezwaren zijn ontvangen.
D. Indien opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking
heeft blijft uit, dan kunnen – voor zover gebruikelijk – de kosten die wij hebben moeten maken om onze offerte te kunnen
verstrekken in rekening worden gebracht.
Artikel 3 Wijzigingen in de overeenkomst
A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en
schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht. Indien bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon worden opgegeven, is
het risico van de tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.
B. Wij behouden ons het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, een verandering in de prijs aan te brengen.
C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen
overeengekomen levertijd door ons wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen dragen wij geen verantwoordelijkheid en
zijn wij niet aansprakelijk.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
A. Wij bepalen de wijze waarop volgens ons de opdracht dient te worden uitgevoerd. Wij hebben de plicht desgevraagd de
opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard
van de opdracht.
B. Wij zijn gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten
verrichten door niet bij ons in dienst zijnde derden, indien dit ons inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht
bevordert.
Artikel 5 Informatieplicht opdrachtgever
A. de opdrachtgever draagt zorg voor het verstrekken van alle gegevens welke wij redelijkerwijze nodig hebben voor het naar ons
oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm. Tevens verschaft de opdrachtgever alle overige
noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
B. Wij hebben het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid
genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
Artikel 6 vertrouwelijke informatie
Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de
van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen
zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.
Artikel 7 Meer- en minderwerk
A. Wij zijn gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, indien
het uitvoeren van dit meerwerk naar onze mening noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht en indien de aan dit
meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
B. Indien het meerwerk meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag treden partijen in overleg omtrent te
nemen maatregelen.
C. Indien sprake is van minderwerk dan wordt aan de opdrachtgever 10% van de minderprijs in rekening gebracht als vergoeding
voor de gemaakte kosten en gederfde winst.
Artikel 8 Prijzen
A. Onze prijzen zijn netto en zonder aftrek of korting, tenzij anders is overeengekomen.
B. Onze prijzen zijn berekend voor levering kantooradres. Bij levering opdrachtgever, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de
hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
C. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
D. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of half-fabrikaten, lonen, premies van welke
aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren die de prijzen van goederen of diensten mede bepalen,
een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd deze wijzigingen die in overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen.
E. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal opdrachtgever zijnerzijds het
recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan ons medegedeeld, de verstrekte
opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende
prijzen.
Artikel 9 Levering
A. Levertijden ( en reparatie-duur) zijn vrijblijvend en worden slecht bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan
nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft
bepaald dat sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
B. Vanaf het moment dat afzondering van goederen t.b.v. de opdrachtgever zal geschieden zijn deze voor diens rekening en risico.
C. Wanneer door ons verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze
niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking, de goederen worden gedurende deze periode
opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode hebben wij het recht – ter onzer keuze – hetzij nakoming van de
overeenkomst te vorderen, de overeenkomst deze zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van ons
op schadevergoeding jegens koper of opdrachtgever.
D. Bij een reparatie vervangen materialen of goederen worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien zulks bij het geven van de
opdracht tot reparatie uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige wordt opdrachtgever geacht en onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en goederen ten gunste van ons zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding
kan maken. Indien en voor zover naar het oordeel van ons noodzakelijk en/of wenselijk, zijn wij gerechtigd de vervangen
materialen of goederen te (doen) vernietigen.
Artikel 10 Zekerheidsstelling
A. Wij zijn steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren
door te gaan, naar ons oordeel, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te
verlangen.
B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op onvoldoende wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is
gewijzigd, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds
geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan ons alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij
beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichtte werkzaamheden gedane leveringen gemaakte kosten. De
genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling aan ons.
Artikel 11 Betaling
A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij à contant aan ons hetzij via overboeking op een door ons aan
te wijzen bank- of girorekening, bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of
gedeeltelijke vooruitbetalingen kan in sommige gevallen worden geëist.
B. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, dient betaling
door ons te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.
Artikel 12 Wanprestatie van opdrachtgever
A. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere
bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling aanvraagt, of indien
diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan ons verschuldigde
bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond
opeisbaar.
B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een
gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele
voldoening.
C. In de onder A bedoelde gevallen hebben wij eveneens het recht tot uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten,
c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van ons, zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks onder welke gehoudenheid van de zijde van ons dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever,
één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
D. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder,
incassobureau, e.d.) zijn wij gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door ons gemaakte kosten – van
tenminste 15 % van de brutofactuurwaarde (met een minimum van f 350,=), zulks vermeerderd met f 40,= aan
administratiekosten.
Artikel 13 recht van retentie
Wij zijn gerechtigd om goederen die wij voor de opdrachtgever onder ons hebben, onder ons te houden tot voldoening van alle
kosten die wij besteed hebben ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten
betrekking hebben op vermelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende
zekerheid heeft gesteld.
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
A. Indien goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur – ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden –
volledig is voldaan, blijven deze goederen ons eigendom tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de
goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden, of te bezwaren, te
verhuren, te verpanden of onder welke benaming van ook aan derden ter beschikking stellen, of aard- en nagelvast te verbinden
aan een niet aan ons toebehorend onroerend goed.
B. Bij overtreding door opdrachtgever van voorgaand lid zal deze aan ons een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope
van 1,5 maal de netto-factuurwaarde onverminderd ons recht op aanvullende schadevergoeding
C. In geval van deze overeenkomst van koop en verkoop met een opdrachtgever is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige
betaling de geleverde goederen tegen brand- en rookschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend
en voor eigen rekening te doen verzekeren, hetzij jegens ons aansprakelijk voor de volledige schade aan deze goederen die uit
genoemde voorvallen van ons ontstaat.
Artikel 15 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
A. Tenzij uitdrukkelijk of schriftelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. ons eigendom.
B. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten,
modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
Artikel 16 Overmacht
A. Wij zijn niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan ons verleende opdrachten, indien die het gevolg
zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het
productieproces en anderszins, oorlog – in en buiten Nederland -, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere
calamiteiten, transportmogelijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.
B. In het geval van een blijvende overmacht situatie zullen wij daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Na
ontvangst van de mededeling zal de opdrachtgever gedurende 10 dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter
onder verplichtingen om van ons af te nemen en ons te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.
C. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten,
totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is
doch naar verwachting langer zal gaan duren dan 30 dagen, geldt het in lid B bepaalde.
Artikel 17 Aansprakelijkheid
A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede inachtneming van de rechtsregels van
openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect,
waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, bij de opdrachtgever.
B. Onze aansprakelijkheid strekt zich in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien hij ter
zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met bedrijf als dat van ons zich pleegt te
verzekeren.
C. Wij hebben te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

Artikel 18 Klachten
A. Opdrachtgever die niet tevreden is over de door ons geleverde goederen of door
ons verrichtte werkzaamheden waarvoor geen speciale garantie geldt kan
gedurende 8 dagen na ontvangst van die goederen of voltooiing van die
werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen.
B. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn zullen wij alsdan zorgdragen, te onzer
keuze, voor vervanging van de goederen of verrichtte werkzaamheden dan wel
voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
C. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 8 dagen na
ontvangst worden ingediend.
D. Het onder A bepaalde geldt niet indien er sprake is van een geringe afwijking van
hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare
grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan
geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.
Artikel 19 Garantie
A. Op de door ons geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die
door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan ons is verleend en jegens ons
wordt nagekomen.
B. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen,
dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf-, en
rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie kan verleend worden in geval
van acceptatie van de garantie-afspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot ten
hoogste bedrag, dat door deze aan ons wordt vergoed.
Artikel 20 Opzegging
A. Alle andere overeenkomsten dan die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen
met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
B. Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te
geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden.
C. Indien van één der partijen in welke omstandigheden aan wie ter bepaling
redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst langer voortduurt,
zonder dat de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven voor rekening en/of
risico van die partij komen, kan opgezegd worden met een opzegtermijn korter
dan 3 maanden dan wel zonder opzegtermijn.
D. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van
de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn is aansprakelijk vaan
de door de andere partij daardoor te lijden schade.
Artikel 21 Verjaring
Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze
voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art.
6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen
werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de
werkzaamheden werden voltooid of hadden moet worden voltooid.
Artikel 22 Geschillen
A. ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met de door ons
gesloten overeenkomsten, zal – behoudens ingeval de kantonrechter bevoegd is –
uitsluitend bevoegd zijn de ter onze vestigingsplaats bevoegde rechter.
B. Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing

Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze van ook zonder uitdrukkelijke
toestemming van de uitgever.